https://www.facebook.com/philosofisch
top of page

DVD: Taiji Quan zum Mitmachen

DVD ohne Kommentar

€ 18,-

Inhalt


Paochui Form (Teile A+B), Sanshou
Form nach Yang Luchan (Teil 1)
Pekingform – 24 Bewegungen

bottom of page